หน้าแรก

ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นและผู้สนใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล

      ทฤษฎีดนตรีสากล  (Music  Theory)  เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานสู่การปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือการขับร้อง โดยโน้ตดนตรีสากลและเครื่องหมายต่างๆ คือสัญลักษณ์ที่ให้ปฏิบัติ ดังนั้นทฤษฎีดนตรีสากลจึงควรศึกษาและฝึกเพื่อให้เกิดทักษะ ปฏิบัติจนเกิดความคล่องแคล่วด้วยความเข้าใจ

...ด้วยรัก จากใจจริง...

"ครูบอย"