แบบฝึกหัดทฤษฎีดนตรีสากล

แบบฝึกหัดทฤษฎีดนตรีสากล

    เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีครบทุกเนื้อหาแล้ว ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้และความเข้าใจของเราเลยนะครับ..
     เมื่อนักเรียนทบทวนตนเองโดยแบบฝึกหัดแล้ว มั่นใจแล้วว่าเรามีความรู้และความเข้าใจเพียงพอ ก็ไปทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยนะครับ