จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

                 1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน

             2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียน สัญลักษณ์ต่างๆ ของดนตรีสากล และบันทึกโน้ตดนตรีสากลได้

             3.  เพื่อให้นักเรียนมีความสุข  และสนุกสนานในการเรียน

             4.  เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้และทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลได้ตลอดเวลาตามความต้องการ


ข้อคิด...สิ่งที่นักเรียนควรจะตอบตนเองให้ได้

          1.  โน้ตดนตรีสากล มีประโยชน์ต่อการเรียนดนตรีของนักเรียนอย่างไร

        2. เพราะเหตุใด  การเรียนหรือการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือ     การขับร้อง  จะต้องฝึกการอ่านโน้ตสากลให้ชำนาญ