ทฤษฎีดนตรีสากล

         1. บรรทัดห้าเส้น (Staff)

         2. ตัวโน้ต (Note)

        3. ค่าตัวโน้ต

        4. ตัวหยุด (Rest)

        5. เส้นน้อย (Leger Lines)

        6. กุญแจ (Clef)

        7. การเรียกชื่อตัวโน้ต

        8. เส้นกันห้อง (Bar line)

        9. การเพิ่มค่าตัวโน้ต

        10. เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature)

        11. อัตราจังหวะ

        12. เครื่องหมายแปลงเสียง  (Accidentals)