บรรทัดห้าเส้น  (Staff)  ประกอบด้วยเส้นตรงขนานกันจำนวน 5 เส้น และช่องบรรทัดจำนวน 4 ช่อง โดยเส้นบรรทัดมีระยะห่างเท่ากัน การนับเส้นหรือบรรทัดห้าเส้นให้นับตามลำดับจากล่างไปบนโดยนับเส้นหรือช่องล่างสุดเป็น 1 2 3 4 5 ตามลำดับ ในการบันทึกตัวโน้ตและสัญลักษณ์ต่างๆ ทางดนตรีสากลจะบันทึกบนบรรทัดห้าเส้นเป็นหลัก

**ปล.ข้อควรจำอย่างง่ายๆ เพื่อความเข้าใจในเนื้อหา**

....บรรทัด 5 เส้น.....เปรียบเหมือนนิ้วมือของคนเรา....

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

....วิธีการ....

**นิ้วก้อย...เปรียบเหมือนเส้นที่ 1

**นิ้วนาง...เปรียบเหมือนเส้นที่ 2

**นิ้วกลาง...เปรียบเหมือนเส้นที่ 3

**นิ้วชี้...เปรียบเหมือนเส้นที่ 4

**นิ้วหีวแม่มือ...เปรียบเหมือนเส้นที่ 5

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

**ช่องนิ้วมือระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางเปรียบเหมือนช่องที่ 1

**ช่องนิ้วมือระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลางเปรียบเหมือนช่องที่ 2

**ช่องนิ้วมือระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้เปรียบเหมือนช่องที่ 3

**ช่องนิ้วมือระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเปรียบเหมือนช่องที่ 4

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@