การเรียกชื่อตัวโน้ตสากลที่นิยมมี 2 ระบบ ได้เเก่

      7.1 ระบบโซฟา (So-Fa system) ใช้เรียกตัวโน้ตเรียงลำดับจากเสียงต่ำไปเสียงสูง ดังนี้ โด (Do) เร (Re) มี (Mi) ฟา (Fa) ซอล (Sol) ลา (La) ที (Ti)

 

7.2 ระบบตัวอักษร (Latter system) ใช้เรียกชื่อโน้ตเรียงลำดับจากเสียงต่ำไปเสียงสูง  ดังนี้ A B C D E F G โดยใช้ตัวอักษร A แทนด้วยตัว ลา

 


การเรียกชื่อโน้ตในกุญแจ

    กุญแจซอล

          เมื่อใช้กุญแจซอล (G clef) เรียงลำดับจากตัวโด ดังนี้       

            การบันทึกตัวโน้ตลงบนบรรทัด 5 เส้น  โดยการบันทึกจะต้องชัดเจนและแน่นอน     ทำได้ 2 แบบ  ดังนี้        


                ชื่อตัวโน้ตเมื่อเขียนลงบรรทัด 5 เส้นพร้อมกุญแจซอล มีหลักเพื่อให้จำง่ายขึ้น คือ  

                     - โน้ตคาบเส้น Every Good Boy Does Fine

                     -  โน้ตในช่อง FACE


    กุญแจฟา 

         กุญแจฟา  อังกฤษเรียกว่า  F Clef หรือ Bass Clef


                กุญแจฟา อังกฤษเรียกว่า F Clef หรือ Bass Clef ชื่อตัวโน้ตเมื่อเขียนลงบรรทัด 5 เส้นพร้อมกุญแจฟามีหลักเพื่อให้จำง่ายขึ้นคือ

                โน้ตในช่อง A Child Enjoys Games โน้ตคาบเส้น Go Back and Dance For A while 


 
 เมื่อใช้กุญแจฟา (F clef) เรียงลำดับจากตัวโด ดังนี้